Fleur de Marie 1

Masterplan

De stedenbouwkundige context van Fleur de Marie bestaat in het noorden en oosten uit een (overbodige) afrit van de Julianabrug, in het zuiden uit een aantal evenwijdige en onderling loodrecht verbonden straten, het stratengrid van Scharloo, in het oosten uit loodsen met kades langs de Annabaai. Het grid van Scharloo sluit van oudsher aan op dat van Punda. Zij heeft zoals elders in de wereld, ook in de Willemstad altijd haar diensten bewezen. Wat ligt dus meer voor de hand ook Fleur de Marie door middel van een grid te ordenen dat aansluit op bestaande bebouwing en omliggende structuren. De Bargestraat is daarbij het belangrijkste ijkpunt. Door zorgvuldige maatvoering en situering ontstaan in het stratengrid bruikbare kavels die later zijn onder te verdelen in bouwpercelen van verschillende omvang. Bestaande bebouwing die de aanleg van het nieuwe stratenpatroon in de weg staat zal moeten verdwijnen of eventueel worden verplaatst. Wellicht is het concentreren van een aantal oude huisjes tot een historisch straatje achter de Bargestraat een optie.

In het noorden en oosten stuit het plan op de afrit van de brug. Het grote noordelijke kavel kan met een eigen ontsluiting op deze afrit, op de aanleg van het stratengrid vooruitlopen. Hierdoor wordt het uitermate geschikt voor een bovenwijkse stedelijke voorziening dat als katalysator bij de herontwikkeling van Fleur de Marie kan dienen. De zuidrand sluit aan op de zijstraten van de Bargestraat, Fleur de Marie wordt daarmee een definitief onderdeel van Scharloo. Aan de westzijde kan het plangebied doorlopen tot aan de kade van de Annabaai. De leegstaande kadeloodsen zullen in dat geval plaats moeten maken voor andere bebouwing. Vanaf en in het verlengde van de as van de Koningin Wilhelminastraat is tot aan de noordrand een lange twaalf meter brede monumentale groenstrook dwars door het plangebied ontworpen.

Binnen de huidige contouren van Fleur de Marie ontstaan in het grid vijf bouwkavels met een gezamenlijk oppervlak van ruim 20.000 m2. Indien de grens van het plangebied tot aan de Annabaai wordt verlegd, komen er twee kavels met een gezamenlijk oppervlak van ruim 5.000 m2 bij. Met FAR 1,2 ontstaat een capaciteit van 30.000 m2 vloeroppervlak, voor bijvoorbeeld 20.000 m2 (ca. 130) woningen en 10.000 m2 andere functies.